moto.mirip.org.pl

Wyszukiwarka

Program doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych
Skontaktuj się z nami:

Menu dodatkowe

Najbliższe wydarzenia

Wybierz datę wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Zapisz się do newslettera

Wpisz poniżej email i otrzymuj biuletyn informacyjny

Nawigacja:

Projekt „Programy doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
nr WND-POKL.03.04.03-00-125/11

 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości poszukuje EKSPERTÓW z branży motoryzacyjnej do ogólnopolskiego projektu pt: „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie- projekty konkursowe”.
Zadaniem wyłonionych ekspertów będzie stworzenie programu praktyk dla 255 (218 mężczyzn i 37 kobiet) nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu, którzy kształcą w zawodach:

  • technik pojazdów samochodowych
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • blacharz samochodowy

i w ramach projektu odbędą 10 dniowe praktyki w nowoczesnych i innowacyjnych przedsiębiorstwach ww. branżach.


Zakres obowiązków:
1. udział w opracowaniu programu praktyk zawodowych,
2. uczestniczenie w spotkaniach z przedsiębiorcami i nauczycielami,
3. wyjazdy do szkół i przedsiębiorstw celem weryfikacji programów,
4. uczestniczenie w seminariach regionalnych i konferencji upowszechniającej rezultaty projektu.
Forma współpracy: umowa cywilno-prawna.

Kryteria oceny wyboru ekspertów:
1. CV potwierdzające wiedzę merytoryczną dotyczącą branży motoryzacyjnej w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik, elektromechanik, blacharz - maksymalnie  40% punktów.
2. Doświadczenie w tworzeniu programów nauczania zawodowego (znajomość zagadnień dydaktyki i metodyki) – maksymalnie 30% punktów.
3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi (jako trener, nauczyciel zawodu, kadra akademicka, tytuł mistrza, itp.) – maksymalnie 20% punktów.
4. Doświadczenie praktyczne w danym zawodzie – maksymalnie 10 % punktów.


Informujemy, że:
1. Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

a)Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
b)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
c)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
d)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
e)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym CPV 804-00000-8
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV potwierdzającym  posiadane doświadczenie i kompetencje do przygotowania programów praktyk dla nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu kształcących
w zawodach: technik pojazdów samochodowych / mechanik/ elektromechanik / blacharz na adres: motoryzacyjny@mirip.org.pl, faksem na nr 22 838 35 53 lub osobiście w biurze projektu pod adresem Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27,
01-048 Warszawa do dnia 05.04.2012 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: Agnieszka Bieńkowska, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, nr 22 838 35 17
w. 143.

następna strona »

Copyright © 2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by netadmin 6.85
ul. Smocza 27, 00-048 Warszawa,
tel. +48 22 838 16 10 , fax +48 22 838 35 53
Licznik odwiedzin: 11982
Ostatnia aktualizacji: 2012.09.04 10:15