moto.mirip.org.pl

Wyszukiwarka

Program doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych
Skontaktuj się z nami:

Najbliższe wydarzenia

Wybierz datę wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Zapisz się do newslettera

Wpisz poniżej email i otrzymuj biuletyn informacyjny

Nawigacja:

Wytyczne projektowe dla nauczycieli

 1. Uczestnikiem projektu mogą być nauczyciele/ki przedmiotów zawodowych lub instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu kształcący  w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, mechanik, elektromechanik, blacharz zatrudnieni na terenie całego kraju, którzy z własnej inicjatywy zgłoszą się do udziału w projekcie. 
 2. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych opłat z tytułu przystąpienia do projektu, ani z tytułu odbywania praktyk.
 3. W celu przystąpienia do Projektu należy przesłać na adres e-mail: motoryzacyjny@mirip.org.pl, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Projektu poniższe dokumenty:
  a. Formularz zgłoszeniowy,
  b. Kserokopię dowodu osobistego z klauzulą „za zgodność z oryginałem”, z datą i własnoręcznym podpisem.
 4. Powyżej wymienione dokumenty  muszą być podpisane własnoręcznie i parafowane na każdej stronie. W przypadku przesłania dokumentów e-mailem należy dostarczyć je w wersji papierowej w terminie 14 dni od daty przesłania zgłoszenia.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest zakwalifikowanie osoby do udziału w Projekcie przez Realizatora Projektu oraz wypełnienie i podpisanie poniżej wymienionych dokumentów.
 6. Datą rozpoczęcia udziału w Projekcie jest data podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 7. Po zakończeniu oceny zgłoszeń regularnie, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, będą na stronie internetowej Projektu publikowane listy osób wstępnie zakwalifikowanych jako Uczestnicy projektu  oraz listy rezerwowe.
 8. Osoby wskazane na liście jako Uczestnicy Projektu są zobowiązane do wypełnienia, podpisania i przesłania drogą pocztową lub dostarczenia do Biura następujących dokumentów:
  a. Deklaracji udziału w projekcie
  b. Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  c. Kwestionariusza osobowego PEFS
  d. Umowy między Uczestnikiem Projektu a Realizatorem Projektu
 9. Po dostarczeniu wyżej wymienionych dokumentów uczestnicy projektu zostaną skierowani na praktyki w terminie wcześniej uzgodnionym.
 10. W przypadku rezygnacji osoby znajdującej się na liście osób zakwalifikowanych do projektu lub też niedopełnienia przez nią obowiązków Uczestnika projektu, osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu jako Uczestnik projektu.

Dokumenty do pobrania.

Copyright © 2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by netadmin 6.85
ul. Smocza 27, 00-048 Warszawa,
tel. +48 22 838 16 10 , fax +48 22 838 35 53
Licznik odwiedzin: 3456
Ostatnia aktualizacji: 2012.04.23 14:02